Branża: e-commerce specjalizujący się w systemach ogrzewania elektrycznego oraz produktach związanych z wentylacją i klimatyzacją.

Wolumen wysyłek: około 4 tys.

→ CEL WDROŻENIA: Usystematyzowanie procesów magazynowych. Usprawnienie procesu realizacji zamówień.

interfejs WMS Packing na wielu nośnikach

Przed podjęciem decyzji o wdrożeniu nowoczesnego systemu do zarządzania procesami magazynowymi, przedsiębiorstwo X w codziennej pracy wykorzystywało jedynie system Comarch ERP Optima, nie wspierający bezpośrednio procesów na magazynie.

Dla szybko rozwijającej się firmy, posiadającej kilka magazynów fizycznych, wdrożenie systemu WMS było decyzją strategiczną. Dodatkowo potrzeba ta, zbiegła się w czasie z reorganizacją i powiększeniem magazynu. W oparciu o wcześniejszą współpracę, naturalnym posunięciem firmy, było zwrócenie się do YOSI.PL, producenta systemu AVOCADO Packing, o wsparcie w planowanym wdrożeniu WMS. Od roku 2017 firma korzystała już z naszej aplikacji AVOCADO Shipping, przeznaczonej do automatycznego generowania listów przewozowych bezpośrednio z systemu ERP. Wspomniana aplikacja jest jednocześnie częścią większego systemu AVOCADO Soft.

Wiedząc, że wdrożenie systemu WMS Packing będzie wdrożeniem na dużą skalę, pracownicy YOSI.PL we współpracy z pracownikami zainteresowanej firmy, przeprowadzili kompleksowy audyt. Analiza potwierdziła zasadność wdrożenia systemu magazynowego oraz potrzebę usystematyzowania procesów magazynowych, które dotychczas nie były zautomatyzowane. Na podstawie analizy opracowano strategię łańcucha dostaw, która spełniała cele biznesowe przedsiębiorstwa. Ponadto, przeprowadzono analizę przepływu materiałów i zaprojektowano wewnętrzne procesy przepływu w celu zwiększenia wydajności.

Główny problem w magazynie stanowiła optymalizacja zamówień (w tym: ścieżka zbiórki, kompletacja wielu zamówień jednocześnie, informacja o rozmieszczeniu towarów oraz wiedza na temat komponentów z jakich docelowo składa się produkt końcowy). Do tego dochodził brak jasno sformułowanych procedur obsługi nietypowych zdarzeń, odbiegających od ustalonego schematu. Istotnym problemem, były blokady procesu kompletowania zamówień, w przypadku np. braku towaru w ustalonej lokalizacji lub jego całkowity brak.

Głównym celem wdrożenia było usystematyzowanie procesów magazynowych oraz usprawnienie procesu realizacji zamówień. Osiągnięcie założeń było możliwe, dzięki odpowiedniemu zarządzaniu przestrzenią magazynową, pracą magazynierów oraz reorganizacją procesu kompletacji towaru.

Celem dodatkowym było usprawnienie komunikacji działu sprzedaży oraz magazynu.  

Strategiczną decyzją był podział magazynu na specjalne obszary funkcjonalne: przyjęć, kompletacji, pakowania – wydań. Strefy kompletacji – podzielone na regały, słupki i półki – ponumerowane malejąco w stronę strefy wydań. Strefy kompletacji, dodatkowo posiadają swoje specjalne położenia magazynowe, w których znajdują się towary najczęściej wydawane, dzięki temu towary najbardziej rotujące znajdują się najbliżej strefy pakowania.

Rozwiązaniem podyktowanym potrzebami przedsiębiorstwa, było wprowadzenie automatyzacji w obszarze zarządzania zapasami. Automatyzacja miała na celu utrzymanie w strefie kompletacji stałej, minimalnej liczby produktów – szczególnie szybko rotujących. Aplikacja znając stany minimalne, oraz już zatwierdzone zamówienia informowała magazynierów, za pomocą aplikacji mobilnej o potrzebie zatowarowania strefy kompletacji. Rozwiązanie pozwoliło zachować ciągłość procesu kompletacji oraz znacząco poprawiło komunikację na magazynie.

Magazynierzy zostali wyposażeni w mobilne kolektory danych, dzięki czemu kompletacja zamówień przebiega znacznie szybciej, komisjonerzy kierowani są od razu na odpowiednie lokalizacje, wskazane przez aplikację. Dzięki aplikacji mobilnej wyeliminowany został problem długiego wdrożenia nowego pracownika. Ponadto, do minimum ograniczono możliwość wystąpienia błędów ludzkich w trakcie procesu kompletacji.

Projekt wdrożenia obejmował ponadto uszczelnienie oraz automatyzację procesów związanych z samą wysyłką. W związku z obsługą wielu kont nadawcy, aplikacja AVOCADO Shipping wymagała wcześniej od operatora jej ręcznego wyboru. Aktualnie, na podstawie atrybutów (informacji z zamówień) w systemie ERP Optima, nadawca podpowiadany jest automatycznie. Dodatkowo powstał algorytm dot. automatycznego wyboru spedytora na podstawie rodzaju towaru. Dzięki temu, magazynier może się skupić tylko na weryfikacji i potwierdzeniu uzupełnionych danych, co wyzwala drukowanie listu przewozowego oraz “zamówienie” kuriera.

W trakcie wdrożenia, poszliśmy o krok dalej i poszerzyliśmy je o wdrożenie kompatybilnej aplikacji AVOCADO eDocs, wchodzącej w skład systemu AVOCADO Soft. Przed wdrożeniem aplikacji eDocs, magazynierzy do każdego zamówienia drukowali dokument sprzedaży i dołączali go do paczki. Obecnie, jeżeli klient składając zamówienie poda adres email, otrzyma na niego informację elektroniczną z numerem listu przewozowego, linkiem śledzenia oraz dokumentem sprzedaży w postaci załącznika. Załącznik generowany jest w oparciu o szablon wydruku zdefiniowany w ERP Optima. W przypadku, gdy klient nie uzupełni adresu e-mail w aplikacji mobilnej AVOCADO Packing, po zrealizowaniu zamówienia na kolektorze pojawi się informacja “wydrukuj FV i dołącz ją do paczki”. Dzięki temu usprawnieniu znacząco wyeliminowaliśmy obieg dokumentów w formie papierowej, zastępując go wersją elektroniczną. 

Dzięki wprowadzeniu systemu Packing, nastąpiła pełna automatyzacja pracy magazynu. Kierownictwo zyskało przejrzystą informację o lokalizacji towaru oraz czasie realizacji wysyłek. Magazyn jest zorganizowany według zdefiniowanej marszruty, czyli optymalnej dla firmy ścieżki kompletacji oraz poboru towarów. Kadra zarządzająca w panelu zarządzania z łatwością może śledzić postęp prac, realizację wysyłek do klienta oraz eliminować zgłaszane błędy. Dzięki Packing oraz kompatybilnym rozszerzeniom z grupy AVOCADO Soft (Shipping oraz eDocs) firma zyskała większą kontrolę oraz przejrzystość magazynu. Dzięki bogatym możliwościom raportowania umożliwiliśmy firmie, wgląd w kontrolę ilości realizacji na dokumentach w danym miesiącu, ilość dyspozycji z problemami, procent realizacji dokumentów przez danego operatora, realizacji wydań przez magazynierów, raporty dzienne z pracy i wiele innych.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA 

  • Kontrola oraz  przejrzystość procesów magazynowych
  • Przyspieszenie oraz usprawnienie operacji magazynowych, dzięki automatyzacji pracy magazynu
  • Zwiększenie efektywności pracy magazynierów, dzięki organizacji pracy na magazynie
  • Ograniczenie do minimum możliwości popełnienia błędu
  • Możliwość śledzenia stanu realizacji zleceń oraz późniejszych losów przesyłek (tracking, dostarczenia)
  • Proste raportowanie
  • Obsługa w jednym magazynie fizycznym wielu magazynów wirtualnych

ZOBACZ TO CASE STUDY PODPISANE PRZEZ KLIENTA P.W. Multimax [case study]

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naszych rozwiązaniach lub/ i możliwości współpracy zapraszamy do kontaktu.