ZAINTERESOWAŁO CIĘ TO?

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą

  Zapoznałem/-am się ze zgodą o przetwarzaniu danych i ich administratorze

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany/-ana o przysługującym mi prawie dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest firma YOSI.PL z siedzibą w Krakowie, ul. Woronicza 7a. Pełne informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się tutaj: klauzula informacyjna

  Zobacz Warunki Promocji „Black Friday”

  (dalej również: „Warunki Promocji”)

  W dniu 05.11.2020 r. Organizator umożliwia Nowym Klientom skorzystanie z dodatkowej promocji, obejmującej udzielenie rabatu w wysokości 10%, liczonej od regularnej (nieobniżonej) ceny produktów dla wszystkich licencji aplikacji AVOCADO Shipping. 

  Do niniejszej promocji stosuje się odpowiednio postanowienia poniższych Warunków Promocji „Black Friday”.

  I Postanowienia wstępne

  1. Promocja obowiązuje dla zakupu aplikacji AVOCADO Shipping oferowanych na stronie https://avocadosoft.pl/ do godziny 12.00 każdego dnia i trwa w dniach od 05.11.2020 r. do 10.12.2020 roku.
  2. Organizatorem Promocji „Black Friday” jest:

  YOSI.PL Władysław Kuć, Wojciech Mazgaj s.c. z siedzibą w Krakowie, 31-409 Kraków, ul. Woronicza 7A, NIP 945-216-68-96, REGON: 122480103.

  1. Promocja jest organizowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
  3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

  II Warunki i zasady udziału w Promocji 

  1. W terminie trwania Promocji Organizator udostępni na https://avocadosoft.pl/ oraz na profilu https://www.facebook.com/avocadosoftpl kupon rabatowy BLACKFRIDAY2020 uprawniający do 10% zniżki na zakup wszystkich licencji dostępnych aplikacji AVOCADO Shipping dla Nowych Klientów.             
  2. Uczestnikiem Promocji („Uczestnik”) mogą być wyłącznie przedsiębiorcy będącymi Nowymi Klientami, nieposiadający Oprogramowania Avocado Shipping. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Uczestników Promocji.

  III Przedmiot Promocji i warunki skorzystania z Promocji

  1. Przedmiotem Promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji na zasadach określonych w Warunkach Promocji z Promocji obejmującej udzielenie w Czasie Trwania Promocji Uczestnikowi Promocji rabatu obniżającego cenę produktów dla wszystkich licencji aplikacji AVOCADO Shipping dostępnych na podstronie: https://avocadosoft.pl/moduly/shipping/ (dalej również: „Przedmiot Promocji”).
  2. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji).
  3. Aby wziąć udział w Promocji należy zapoznać się i zaakceptować niniejsze Warunki Promocji poprzez wypełnienie formularza znajdującego się poniżej.
  4. Skorzystanie z Kuponu rabatowego następuje poprzez telefoniczne lub mailowe podanie kodu rabatowego przed dokonaniem zakupu. 
  5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, upustami, rabatami, zniżkami, akcjami promocyjnymi, szczególnymi ofertami cenowymi lub produktowymi, które obowiązują w Sklepie Internetowym, chyba że warunki takiej promocji, upustu, rabatu, obniżki, akcji promocyjnych, szczególnej oferty cenowej lub produktowej stanowią inaczej.
  6. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Przedmiot Promocji naliczany jest dla każdego z Produktów osobno.
  7. Przedmiot Promocji nie podlega wypłacie w pieniądzu lub wymianie na jakikolwiek inny środek płatniczy oraz ma charakter nieprzenoszalny.
  8. Organizator Promocji zobowiązuje się z części przychodów pozyskanych w okresie trwania Promocji, zakupić niezbędny pokarm i akcesoria, które kolejno zobowiązany jest samodzielnie przekazać na wybrane przez siebie schronisko.

  IV Reklamacje

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: biuro@yosi.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: ul. Woronicza 7a, 31-409 Kraków (dalej również: „Reklamacje”).
  2. Ustosunkowanie się do Reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  3. Reklamacje rozpatruje Organizator, stosując w szczególności postanowienia niniejszych Warunków Promocji.

   V Postanowienia końcowe

  1. Niniejsze Warunki Promocji są publicznie dostępne pod adresem URL: https://avocadosoft.pl/regulamin-promocji-black-friday-2020/
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków Promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako (katalog zamknięty)
   • zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Promocji;
   • zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi;
   • zmiana sposobu świadczenia usług spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi
   • zmiana zakresu lub świadczenia usług, do których stosują się zapisy Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Organizatora dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem.
  3. W przypadku dokonania zmiany w Warunkach Promocji, Organizator udostępni tekst jednolity Warunków Promocji poprzez jego publikację na stronie: https://avocadosoft.pl/regulamin-promocji-black-friday-2020/
  4. Zmiany Warunków Promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia pod wskazanym wyżej adresem.