RODO, czyli unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych z kwietnia 2016r. wspólne dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, które zastąpi wkrótce, bo już 25 maja 2018r. obowiązującą dotychczas w Polsce ustawę o ochronie danych osobowych. Dwuletni okres wdrożeniowy miał na celu przygotowanie firm do wprowadzenia zmian. Nowe rozporządzenie uściśla i ujednolica prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez podmioty gospodarcze i swobodnego przepływu takich danych oraz obowiązków tych podmiotów w zakresie ich ochrony.

Najważniejsze zmiany to: obowiązek informacyjny w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych, obowiązek przechowywania wszelkich zgód na przetwarzanie i ewentualne profilowanie oraz raportowanie o naruszeniach.

Osoby fizyczne, których dane są przetwarzane otrzymały dodatkowe uprawnienia:

  • prawo do wglądu i sprostowania wszystkich zgromadzonych danych, możliwości ich przeniesienia czy cofnięcia zgody na przetwarzanie,
  • tzw. prawo do bycia zapomnianym, czyli wnioskowania o usunięcie swoich danych,
  • prawo do ograniczonego profilowania (dotyczące analityki danych, czyli zakaz zbierania danych o cechach osobowych i wnioskowania na ich podstawie na temat innych cech).

YOSI.PL jako podmiot gospodarczy i właściciel aplikacji Shipping jest gotowe na wejście w życie nowych przepisów.